O przestępstwach pomówienia i znieważenia, często można usłyszeć za pośrednictwem mediów w kontekście postępowań sądowych dotyczących polityków czy innych osób publicznych. Wiedza o przesłankach popełnienia tych przestępstw może przydać się jednak każdemu w codziennym życiu. Każdy z nas ma konstytucyjnie uwarunkowane prawo do ochrony swoich dóbr osobistych.

Zniesławienie i znieważenie są typami czynów zabronionych mieszczącymi się w tym samym rozdziale kodeksu karnego, zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej”. Przepisy znajdujące się w tym rozdziale chronią dobra osobiste człowieka. Oba przestępstwa wprowadzono do kodeksu karnego w 1997 r., poparte są przepisami Konstytucji, która za pomocą art. 30 chroni przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka. Art. 47 Konstytucji natomiast, stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także do decydowania o swoim życiu osobistym. Czytaj dalej »