Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków

Znowelizowana w 2011 roku ustawa, daje możliwość umorzenia postępowania wobec osoby, która posiada na własny użytek narkotyki w nieznacznej ilości, nie tylko w trakcie postępowania sądowego czy przygotowawczego, ale też już na najwcześniejszym etapie postępowania, a mianowicie przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. W praktyce oznacza to do 30 dni od powzięcia przez organy ścigania informacji o przestępstwie. Tyle bowiem mogą maksymalnie trwać czynności zmierzające do wyjaśnienia czy istnieje podstawa wszczęcia śledztwa bądź dochodzenia.

Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Różnice pomiędzy przestępstwem zniesławienia a znieważenia

O przestępstwach pomówienia i znieważenia, często można usłyszeć za pośrednictwem mediów w kontekście postępowań sądowych dotyczących polityków czy innych osób publicznych. Wiedza o przesłankach popełnienia tych przestępstw może przydać się jednak każdemu w codziennym życiu. Każdy z nas ma konstytucyjnie uwarunkowane prawo do ochrony swoich dóbr osobistych.

Zniesławienie i znieważenie są typami czynów zabronionych mieszczącymi się w tym samym rozdziale kodeksu karnego, zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej”. Przepisy znajdujące się w tym rozdziale chronią dobra osobiste człowieka. Oba przestępstwa wprowadzono do kodeksu karnego w 1997 r., poparte są przepisami Konstytucji, która za pomocą art. 30 chroni przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka. Art. 47 Konstytucji natomiast, stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także do decydowania o swoim życiu osobistym. Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Kwestia stawiennictwa w postępowaniu karnym

To czy mamy obowiązek, czy tylko prawo stawić się w sądzie to wiedza podstawowa. Zazwyczaj informacja o tym widnieje na zawiadomieniu o terminie. Jednak w praktyce często spotykam się z tym, że osoby które dostały pismo z sądu, nie mogą rozstrzygnąć czy muszą się stawić- czy to  powodu zaniedbania sądu i braku klarownej informacji czy to z powodu braku umiejętności odszukania takiej informacji na piśmie urzędowym. Dlatego warto przyswoić parę zasad związanych z kwestią stawiennictwa. Omówmy najpierw postępowanie karne. Status w sprawie karnej może wskazywać na to, czy  obecność w danym postępowaniu będzie obowiązkowa.  Czytaj dalej »

Comments are off for this post