Matka czy ojciec – dylematy przy rozstaniu czyli władza rodzicielska po nowelizacji

Władza rodzicielska – zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym niosą nowy sposób rozstrzygania w jej kwestii. Dotychczas, jeżeli rodzice nie zawarli porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej, sąd przyznawał jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej, jednocześnie drugiemu ograniczając ją do określonych obowiązków i praw. Omawiane zmiany wynikają z Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, której datą wejścia w życie jest 29 sierpnia 2015 r.

W wyroku rozwodowym sądy orzekają o władzy rodzicielskiej. W dotychczasowo obowiązującym  stanie prawnym, w przypadku braku porozumienia, sąd był zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców.  Ta sama sytuacja dotyczyła rodziców żyjących w rozłączeniu.

W praktyce skutkiem takiej regulacji często były zbędne konflikty między stronami. Nagminnie spotykałam się z sytuacją, w której jeden z rodziców czuł się gorszy od drugiego, był takim trochę „mniej rodzicem”. Niejednokrotnie rodzic orientował się bardzo późno, że ma ograniczoną władzę rodzicielską i był gorzko rozczarowany, nie mogąc zrozumieć dlaczego tak się stało, skoro ma takie same kwalifikacje, jak drugi rodzic. W momencie, kiedy podejmował walkę o władzę, musiał w przykry sposób przed sądem udowadniać, że to ta druga strona nie zasługuje na nieograniczoną władzę rodzicielską. Prowadziło to do mnożenia sytuacji konfliktowych, co najmocniej odbijało się na najbardziej bezbronnych uczestnikach tego sporu – dzieciach.

Nowe rozwiązania powodują, że w pierwszej kolejności  o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie będą decydować sami rodzice, w drodze porozumienia. Preferowanym  rozstrzygnięciem stanie się pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co powodować może z jednej strony sporo utrudnień przy podejmowaniu decyzji wychowawczych, jednak z drugiej – będzie dawało  rodzicom szansę na wypracowanie kompromisowych rozwiązań. Sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców z ograniczeniem  władzy rodzicielskiej drugiego do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do osoby dziecka dopiero, gdy zawiodą sposoby polubowne – kiedy nie uda się zawrzeć porozumienia, będzie ono nie akceptowalne i sąd go nie uwzględni albo, gdy sąd stwierdzi, ze w okolicznościach konkretnej sprawy rozwiązanie takie nie będzie zgodne z dobrem dziecka.

 Władza rodzicielska

Dokładne brzmienie nowego przepisu mówi, że sąd w braku porozumienia, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Analogicznie sformułowany przepis dotyczy rodziców żyjących w rozłączeniu. Zmienia się też to, że na zgodny wniosek rodziców, sąd nie będzie orzekał o kontaktach.

W mojej ocenie rozwiązanie takie jest właściwą zmianą, która może ograniczyć konflikty rodziców żyjących w rozłączeniu lub po rozwodzie oraz zwiększyć obecność obojga rodziców w życiu codziennym dziecka. Jestem niezmiernie ciekawa, jak sądy potraktują ten nowy instrument. Dużą rolę w tego typu sprawach odgrywa miejsce zamieszkania dziecka. Czas pokaże również, w jaki sposób sądy będą interpretować nowe przepisy w przypadku odległych miejsc zamieszkania rodziców.

Zmienia się skład rozpoznawczy sądu w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej – sąd w pierwszej instancji rozpozna sprawę w składzie jednego sędziego zamiast sędziego zawodowego i dwóch ławników. Pozwala to na połączenie takiej sprawy ze sprawą o ustalenie kontaktów.

Podsumowując:

Władza rodzicielska

Nowelizacja usuwa konfliktogenny stan, w którym sąd w przypadku braku zawarcia porozumienia automatycznie ograniczał władzę rodzicielską jednemu z rodziców.

 

źródło: USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ORAZ USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062)

 

 

Comments are off for this post

Alimenty – zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest w pewien sposób uprzywilejowane. Sąd udzieli zabezpieczenia jeżeli strona uprawdopodobni istnienie roszczenia. Sprawy alimentacyjne to wyjątek od zasady, która mówi, że udzielenie zabezpieczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.  Co zabezpieczenie oznacza  w praktyce? Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Jak ściągnąć alimenty? Fundusz Alimentacyjny

Co w przypadku gdy został wydany tytuł egzekucyjny, wszczęto egzekucję, ale komornik nie może znaleźć żadnego majątku dłużnika alimentacyjnego? Istnieje możliwość uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Z niniejszego postu dowiecie się Państwo komu przysługują tego typu świadczenia alimentacyjne i w jakiej wysokości.

Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Czy muszę płacić alimenty na byłą żonę czyli obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Niektóre konsekwencje zawarcia związku małżeńskiego trwają nawet po jego rozwiązaniu. W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje zasada równej stopy życiowej małżonków. Po rozwodzie co prawda zasada ta przestaje obowiązywać, jednak pomiędzy byłymi małżonkami nie wygasają roszczenia alimentacyjne. Gdy jedno z byłych małżonków pozostaje w niedostatku, czyli jeżeli jego poziom życia znacznie się pogorszył i nie jest w stanie sam zaspokoić swoich potrzeb – ma prawo zwrócenia się do sądu o zasądzenie na jego rzecz alimentów. Prawo to jest jednak w istotny sposób ograniczone. Kiedy rozwiedzionym małżonkom przysługują alimenty? Czytaj dalej »

Comments are off for this post