Ochrona prawa do wizerunku

Większość z nas zapewne nie raz udostępniła wizerunek określonej osoby na swoim profilu społecznościowym czy stronie własnej działalności gospodarczej, uprzednio nie pytając jej o zgodę na jego rozpowszechnianie. Takie podejście  z całą pewnością może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, szczególnie gdy okaże się, że jednak wyraźnej zgody nie mieliśmy. Dlatego warto przybliżyć zagadnienie wizerunku i jego ochrony w polskim prawie. Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Matka czy ojciec – dylematy przy rozstaniu czyli władza rodzicielska po nowelizacji

Władza rodzicielska – zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym niosą nowy sposób rozstrzygania w jej kwestii. Dotychczas, jeżeli rodzice nie zawarli porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej, sąd przyznawał jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej, jednocześnie drugiemu ograniczając ją do określonych obowiązków i praw. Omawiane zmiany wynikają z Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, której datą wejścia w życie jest 29 sierpnia 2015 r.

W wyroku rozwodowym sądy orzekają o władzy rodzicielskiej. W dotychczasowo obowiązującym  stanie prawnym, w przypadku braku porozumienia, sąd był zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców.  Ta sama sytuacja dotyczyła rodziców żyjących w rozłączeniu.

W praktyce skutkiem takiej regulacji często były zbędne konflikty między stronami. Nagminnie spotykałam się z sytuacją, w której jeden z rodziców czuł się gorszy od drugiego, był takim trochę „mniej rodzicem”. Niejednokrotnie rodzic orientował się bardzo późno, że ma ograniczoną władzę rodzicielską i był gorzko rozczarowany, nie mogąc zrozumieć dlaczego tak się stało, skoro ma takie same kwalifikacje, jak drugi rodzic. W momencie, kiedy podejmował walkę o władzę, musiał w przykry sposób przed sądem udowadniać, że to ta druga strona nie zasługuje na nieograniczoną władzę rodzicielską. Prowadziło to do mnożenia sytuacji konfliktowych, co najmocniej odbijało się na najbardziej bezbronnych uczestnikach tego sporu – dzieciach.

Nowe rozwiązania powodują, że w pierwszej kolejności  o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie będą decydować sami rodzice, w drodze porozumienia. Preferowanym  rozstrzygnięciem stanie się pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co powodować może z jednej strony sporo utrudnień przy podejmowaniu decyzji wychowawczych, jednak z drugiej – będzie dawało  rodzicom szansę na wypracowanie kompromisowych rozwiązań. Sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców z ograniczeniem  władzy rodzicielskiej drugiego do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do osoby dziecka dopiero, gdy zawiodą sposoby polubowne – kiedy nie uda się zawrzeć porozumienia, będzie ono nie akceptowalne i sąd go nie uwzględni albo, gdy sąd stwierdzi, ze w okolicznościach konkretnej sprawy rozwiązanie takie nie będzie zgodne z dobrem dziecka.

 Władza rodzicielska

Dokładne brzmienie nowego przepisu mówi, że sąd w braku porozumienia, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Analogicznie sformułowany przepis dotyczy rodziców żyjących w rozłączeniu. Zmienia się też to, że na zgodny wniosek rodziców, sąd nie będzie orzekał o kontaktach.

W mojej ocenie rozwiązanie takie jest właściwą zmianą, która może ograniczyć konflikty rodziców żyjących w rozłączeniu lub po rozwodzie oraz zwiększyć obecność obojga rodziców w życiu codziennym dziecka. Jestem niezmiernie ciekawa, jak sądy potraktują ten nowy instrument. Dużą rolę w tego typu sprawach odgrywa miejsce zamieszkania dziecka. Czas pokaże również, w jaki sposób sądy będą interpretować nowe przepisy w przypadku odległych miejsc zamieszkania rodziców.

Zmienia się skład rozpoznawczy sądu w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej – sąd w pierwszej instancji rozpozna sprawę w składzie jednego sędziego zamiast sędziego zawodowego i dwóch ławników. Pozwala to na połączenie takiej sprawy ze sprawą o ustalenie kontaktów.

Podsumowując:

Władza rodzicielska

Nowelizacja usuwa konfliktogenny stan, w którym sąd w przypadku braku zawarcia porozumienia automatycznie ograniczał władzę rodzicielską jednemu z rodziców.

 

źródło: USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ORAZ USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062)

 

 

Comments are off for this post

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę – zmiany w skrócie

Pozwolenie zastąpi zgłoszenie – z dniem 28 czerwca br. wejdą w życie przepisy nowelizacji prawa budowlanego z dnia 27 marca 2015 r. Wśród najważniejszych zmian – skasowanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojącego domu jednorodzinnego pod warunkiem że obszar jego oddziaływania „mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. W takiej sytuacji niepotrzebne jest pozwolenie na budowę, ma wystarczyć jedynie zgłoszenie budowy do właściwego urzędu i dołączenie do tego zgłoszenia projektu budowlanego Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Alimenty – zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest w pewien sposób uprzywilejowane. Sąd udzieli zabezpieczenia jeżeli strona uprawdopodobni istnienie roszczenia. Sprawy alimentacyjne to wyjątek od zasady, która mówi, że udzielenie zabezpieczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.  Co zabezpieczenie oznacza  w praktyce? Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Jak ściągnąć alimenty? Fundusz Alimentacyjny

Co w przypadku gdy został wydany tytuł egzekucyjny, wszczęto egzekucję, ale komornik nie może znaleźć żadnego majątku dłużnika alimentacyjnego? Istnieje możliwość uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Z niniejszego postu dowiecie się Państwo komu przysługują tego typu świadczenia alimentacyjne i w jakiej wysokości.

Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków

Znowelizowana w 2011 roku ustawa, daje możliwość umorzenia postępowania wobec osoby, która posiada na własny użytek narkotyki w nieznacznej ilości, nie tylko w trakcie postępowania sądowego czy przygotowawczego, ale też już na najwcześniejszym etapie postępowania, a mianowicie przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. W praktyce oznacza to do 30 dni od powzięcia przez organy ścigania informacji o przestępstwie. Tyle bowiem mogą maksymalnie trwać czynności zmierzające do wyjaśnienia czy istnieje podstawa wszczęcia śledztwa bądź dochodzenia.

Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Pozew grupowy narzędziem dla konsumentów

W ostatnim czasie głośno było w mediach o zmianach w prawie, które ułatwią egzekwowanie  praw przez konsumentów. Nowa ustawa zwiększa uprawnienia konsumenta i poszerza jego ochronę. Jest to niewątpliwie właściwy kierunek ustawodawstwa, którego dobroczynne działanie odczujemy wszyscy na własnej skórze. Co jednak, kiedy już padliśmy ofiarą nieuczciwego przedsiębiorcy i nie pozostaje nam nic innego jak wdać się w spór sądowy? Jakie mamy możliwości i jakie będzie najbardziej optymalne rozwiązanie? W tym wpisie postaram się przybliżyć Państwu zalety funkcjonującego w polskich realiach już od czterech lat rozwiązania, stworzonego między innymi dla dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu ochrony konsumentów.  W bieżącym roku, będziemy obchodzić czwartą rocznicę wejścia w życie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Czym jest pozew grupowy i jakie daje możliwości? O tym dowiedzą się Państwo z niniejszego wpisu. Czytaj dalej »

Comments are off for this post