Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest w pewien sposób uprzywilejowane. Sąd udzieli zabezpieczenia jeżeli strona uprawdopodobni istnienie roszczenia. Sprawy alimentacyjne to wyjątek od zasady, która mówi, że udzielenie zabezpieczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.  Co zabezpieczenie oznacza  w praktyce?

             Zabezpieczenie w przypadku roszczeń alimentacyjnych oznacza, że strona dostanie alimenty jeszcze zanim wygra sprawę. Proces o alimenty może być długotrwały, wobec tego objęcie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej jest zasadne. Przeciwdziała to narastaniu zaległości egzekucyjnych.

 

Sąd udziela zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych wyłącznie na złożony przez uprawnionego wniosek. Oznacza to, że nie mamy co oczekiwać, że sąd sam ustanowi takie zabezpieczenie, ze względu na przykład na ciężką sytuację materialną strony.  Sąd ma w tym przypadku związane przepisami ręce i bez złożenia wniosku się nie obędzie.

Gdy już taki wniosek zostanie złożony, a Sąd wyda w tym przedmiocie postanowienie, z urzędu zostanie postanowieniu nadana klauzula wykonalności, co oznacza, że postanowienie będzie natychmiast wykonalne. Postanowienie sądu zawierać będzie sposób wykonania zabezpieczenia roszczenia. Z takim postanowieniem opatrzonym klauzulą, strona składa wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Może on zostać złożony na piśmie, bądź ustnie do protokołu. Do wniosku takiego należy dołączyć postanowienie z klauzulą. Wypełnienie opisanego szeregu działań, oznacza rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli strona uzyskała na którymś etapie zwolnienie od kosztów sądowych, rozciąga się ono na postępowanie egzekucyjne i wykonanie zabezpieczenia.


Desktop7

! Co ciekawe, można zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne jeszcze przed urodzeniem dziecka

Pozwala na to  art. 754 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o  możliwości zobowiązania  przez sąd  obowiązanego do wyłożenia  odpowiedniej sumy na koszty  utrzymania  matki przez trzy miesiące w  okresie porodu oraz na  utrzymanie dziecka  przez pierwsze trzy miesiące  po urodzeniu. Postanowienie w tym  przedmiocie sąd wydaje po  przeprowadzeniu  rozprawy w sprawie o alimenty.

 

O zabezpieczenie powództwa można się też starać jeżeli chcemy uchylić bądź obniżyć alimenty. Wówczas mamy możliwość żądania zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub przez zmniejszenie kwoty płaconych alimentów na czas trwania postępowania. Ze względu na szczególną ochronę interesu osoby uprawnionej do alimentacji, zabezpieczenie powództwa o uchylenie lub obniżenie alimentów może mieć miejsce tylko wówczas, gdy powództwo jest uwiarygodnione w wysokim stopniu.


kontakt: kancelaria@adwokat-opoka.pl

OPOKA-sygnet